Služby

Obchodné právo

- zakladanie a zrušovanie obchodných spoločností

- akvizície a fúzie, podnikové kombinácie

- zmeny základného imania

- príprava obchodných zmlúv a korporačných dokumentov

Nehnuteľnosti

- kúpne zmluvy, zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru

- zmluvy o dielo, realizácia stavby

- vecné bremená, záložné práva

- právne poradenstvo k nadobúdaniu alebo scudzovaniu nehnuteľností

Pracovné právo

- pracovnoprávna dokumentácia

- právny audit pracovných vzťahov

- zastupovanie zamestnávateľov alebo zamestnancov v sporoch

Compliance

- GDPR, ochrana mlčanlivosti a obchodného tajomstva

- dokumentácia v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí (AML)

- ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

- vnútropodnikové predpisy

Daňové spory a sporová agenda

- žaloby na nezákonné rozhodnutia

- žaloby na náhradu škody

- pozemkové spory

- poradenstvo pri predchádzaní vzniku sporu

Ďalšie právne služby

- registračné konania v zozname hospodárskych subjektov, v registri partnerov verejného sektora

- rodinno-právna agenda 

- vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov

- ochrana osobnostných práv a dobrej povesti