PARTNER

Advokátska kancelária momentálne pôsobí pod vedením partnerky a advokátky Mgr. Zuzany Moravčíkovej Kolenovej. 

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová

     

Je advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 2011. Od roku 2013 pôsobí v spoločnosti ZMK Legal. Venuje sa poskytovaniu právneho poradenstva obchodným spoločnostiam a iným subjektom, najmä v oblasti korporačnej agendy a vnútropodnikovej regulácie. Svojich klientov zastupuje pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov. Zameriava sa na agendu správneho súdnictva proti nezákonným rozhodnutiam a iným zásahom orgánov verejnej moci, napr. daňových orgánov.

Zuzana je členkou národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou a členkou metodicko-legislatívnych komisií Slovenskej komory daňových poradcov.

Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave (2006). Získala Diploma in English and European Union Law (2018) a absolvovala prípravu pre právnikov CIMA - Certified Institute for Management Accountants  (2013). Spolupracovala s medzinárodnou advokátskou kanceláriou a poprednou slovenskou advokátskou kanceláriou, jeden rok pôsobila na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Okrem advokácie sa venuje činnosti pro bono a odbornej publikačnej a prednáškovej činnosti, najmä v oblasti obchodného práva, venuje sa aj ako je boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a koneční užívatelia výhod.